Terms of Use

Please note our terms of use are currently are only available in Dutch.

Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") vormen een rechtsgeldige overeenkomst tussen u, als natuurlijk persoon of rechtspersoon, en Mydentity B.V. en beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van (de diensten van) Mydentity, waaronder de mobiele applicatie ("App"), de Mydentity-account en de online diensten van Mydentity (‘Mydentity’). Door deze applicatie voor Android, iOS of een ander mobiel/online platform te downloaden, installeren en/of te gebruiken, stemt u ermee in aan deze Gebruiksvoorwaarden gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, dient u het vakje ‘Ik ga akkoord met de voorwaarden’ niet aan te vinken en Mydentity niet te gebruiken.


Mydentity wordt beheerd door Mydentity B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70857245 en kantoorhoudende aan de Kuiperspoort 22A te Middelburg, (‘Mydentity’ of ‘Wij’). Voor vragen over Mydentity of deze Gebruiksvoorwaarden kunt u contact opnemen via onlyforyou@mydentity.com of 0118-236034

1. Toepasselijkheid

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Mydentity.


1.2 - Door het gebruik van Mydentity (waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de installatie van de app Mydentity), aanvaardt u als gebruiker van de dienst ("Gebruiker") deze Gebruiksvoorwaarden, onze Privacyverklaring en Cookiebeleid.


1.3 - Deze Gebruiksvoorwaarden, onze Privacyverklaring en Cookieverklaring zijn tevens te raadplegen, downloaden en te printen op onze website.


1.4 - Indien Mydentity gebruik maakt van diensten van derden, kunnen tevens de algemene voorwaarden en het privacy- en/of cookiebeleid van de betreffende derden van toepassing zijn, welke voorwaarden hierbij, indien mogelijk, van toepassing worden verklaard. Mydentity B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de diensten en het privacy- en cookiebeleid van derden. Bij tegenstrijdigheid prevaleren deze Gebruiksvoorwaarden, onze Privacyverklaring en Cookieverklaring.


1.5 -  Als via de App kan worden deelgenomen aan (promotionele) acties, kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Voor zover deze aanvullende voorwaarden in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, prevaleren de laatste.

2. Licentie

2.1 - Gebruiker dient de App te verwerven in de Apple App-store of de Google Play store.


2.2 - Mydentity B.V. verleent aan de Gebruiker een niet-exclusieve, niet-(sub)licentieerbare en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van Mydentity. De diensten worden uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik aan u verstrekt onder toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden. Bij (commercieel) gebruik van Mydentity of van de content, de informatie, de lidmaatschapsfunctionaliteit of bij gebruik van meerdere exemplaren van de App door één (rechts)persoon is een commerciële licentie voor de App vereist.


2.3 - Het is de Gebruiker toegestaan Mydentity te gebruiken op de apparaten gekoppeld aan zijn/haar account bij zijn/haar app-aanbieder.


2.4 - Het is de Gebruiker niet toegestaan:


  • Mydentity (en in het bijzonder de App) of kopieën op enigerlei wijze te verkopen, toe te wijzen, in licentie te geven, openbaar te maken, te distribueren of anderszins over te dragen of beschikbaar te stellen aan derden;
  • technische voorzieningen die bedoeld zijn om Mydentity te beschermen te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen;
  • afgeleide werken van Mydentity te maken;
  • Mydentity te gebruiken voor enig ander doel dan in deze Gebruiksvoorwaarden is beschreven; - Mydentity te kopiëren of te reproduceren;
  • Mydentity te wijzigen, vertalen, decompileren, omgekeerd te assembleren of aan reverse-engineering te onderwerpen of dit proberen te doen, tenzij en voor zover dit verbod niet is toegestaan volgens een toepasselijke wetgeving; of
  • eigendomsaanduidingen of merken op Mydentity te verwijderen of te wijzigen.


2.5 - Mydentity B.V. heeft te allen tijde het recht om Mydentity aan te passen, gegevens te wijzigen of verwijderen, de Gebruiker het gebruik van Mydentity te ontzeggen door de licentie voor het gebruik te beëindigen, het gebruik van Mydentity te beperken of de toegang tot Mydentity geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen. Mydentity B.V. zal de Gebruiker hierover op een haar passende wijze informeren.

3. Gebruik van Mydentity

3.1 - Het gebruik van Mydentity is voor eigen rekening en risico. U kunt de (Mydentity) App downloaden ongeacht of u de Mydentity-service gebruikt, maar u moet de App koppelen aan uw Mydentity-account als u de volledige functionaliteit wilt activeren.


3.2 - Indien de Gebruiker jonger is dan 16 jaar moet hij/zij voor het gebruik van Mydentity de toestemming van zijn/haar ouder of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger hebben. Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeert u dat u 16 jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouders of wettelijke vertegenwoordiger.


3.3 - Nadat de Gebruiker de App heeft gedownload, dient de Gebruiker zich te registreren voor de Mydentity-account. Alle persoonlijke gegevens die u aan ons doorgeeft, vallen onder het Privacybeleid van Mydentity. Door de App en/of de Mydentity-diensten te gebruiken, geeft u te kennen dat u de Gebruiksvoorwaarden (beschikbaar op www.mydentity.com/gebruiksvoorwaarden) en het Privacybeleid begrijpt en aanvaardt. Alleen volledig en naar waarheid ingevulde registraties worden in behandeling genomen. Bij eventuele wijzigingen van gegevens dient de Gebruiker deze gegevens onmiddellijk via zijn persoonlijke account aan te passen. U begrijpt en aanvaardt dat Mydentity B.V. uw persoonlijke gegevens kan vrijgeven indien dit wettelijk verplicht is of indien zij in de oprechte overtuiging is dat een dergelijke vrijgave nodig is voor de voortgang van een juridisch proces, het afdwingen van de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden, of de bescherming van de rechten, eigendom of beveiliging van Mydentity, gebruikers of het publiek.


3.4 - Om van Mydentity gebruik te kunnen maken, dient de Gebruiker zelf op eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding.


3.5 - Indien de Gebruiker via Mydentity informatie, gegevens, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten en andere content aanlevert ("Bijdrage"), zal de Bijdrage in geen geval een illegale of aanstootgevende (waaronder seksistische, pornografische, racistische en discriminerende) inhoud hebben of (anderszins) inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer of belangen gerechtvaardigde van derden. De Gebruiker garandeert ook dat de Bijdrage via Mydentity geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden en vrijwaart Mydentity B.V. voor alle mogelijke aanspraken van derden (en daaruit voortvloeiende kosten en schade) als gevolg van het plaatsen van een Bijdrage via Mydentity.


3.6 - Door het aanleveren van een Bijdrage door de Gebruiker via Mydentity worden de intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten daarop - voor zover deze bij de Gebruiker berusten - overgedragen aan Mydentity B.V., zonder dat Mydentity B.V. daarvoor een vergoeding aan de Gebruiker is verschuldigd. Voor zover voor deze overdracht nog een nadere akte is vereist, zal de Gebruiker daartoe op eerste verzoek van Mydentity B.V. alle medewerking verlenen. Voor zover de overdracht van intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de Bijdrage van de Gebruiker niet mogelijk is, verstrekt de Gebruiker hierbij aan Mydentity B.V. een exclusieve, eeuwigdurende, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruik van de Bijdrage. De Gebruiker doet hierbij jegens Mydentity B.V. afstand van alle eventuele aan hem toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Door het overdragen, dan wel het in licentie geven van de Bijdrage van de Gebruiker, is Mydentity B.V. bevoegd de Bijdrage onbeperkt te gebruiken en te (laten) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, waaronder via websites.


3.7 - Mydentity is voorzien van middelen voor in-app aankopen waarmee tegen betaling extra functionaliteit kan worden verkregen. De betaling verloopt via Apple of Google en Mydentity B.V. heeft hier geen invloed op. U verklaart afstand te doen van uw wettelijke recht op ontbinding van de aankoop zodra de credits in uw account staan.

4. Intellectuele eigendommen

4.1 - Aanspraak, eigendom en alle rechten (inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten) in en op Mydentity, waaronder op de onderliggende software, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten, berusten uitsluitend en exclusief bij Mydentity B.V., dan wel haar licentiegever(s).


4.2 - De Gebruiker zal de naam en reputatie van Mydentity B.V. te allen tijde in acht nemen en er voor zorg dragen dat haar gebruik van Mydentity op generlei wijze schade toebrengt aan de rechten en/of de reputatie van Mydentity B.V., dan wel derden.

5. Aansprakelijkheid

5.1 - Mydentity is met de grootste zorg samengesteld. Mydentity B.V. kan echter niet garanderen dat Mydentity altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. Mydentity B.V. houdt zich het recht voor Mydentity (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat de Gebruiker daar enige rechten uit kan ontlenen.


5.2 - Mydentity B.V. is niet aansprakelijk voor (de juistheid van) informatie, Bijdragen en andere materialen of uitingen die Gebruikers of derden via Mydentity plaatsen of verschaffen. Mydentity B.V. behoudt zich het recht voor om (onaangekondigd) bepaalde informatie, Bijdragen of andere materialen of uitingen te verwijderen die op Mydentity worden geplaatst.


5.3 - Mydentity B.V. is niet aansprakelijk voor schade of letsel die voortvloeit uit het gebruik van Mydentity. De beperkingen van aansprakelijkheid zoals genoemd in dit artikel komen te vervallen indien de aansprakelijkheid voor schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Mydentity B.V.


5.4 - De Gebruiker vrijwaart Mydentity B.V. voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van Mydentity, het niet of op niet correcte wijze nakomen van wettelijke of contractuele verplichtingen jegens Mydentity B.V., een andere gebruiker van Mydentity dan wel een derde. De Gebruiker zal Mydentity B.V. alle schade en kosten vergoeden die Mydentity B.V. als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.

6. Beëindiging gebruik van Mydentity

6.1 - De Gebruiker kan het gebruik van Mydentity op ieder gewenst moment beëindigen, door Mydentity van zijn mobiele apparaat te verwijderen of te de-installeren en het daarbij behorende persoonlijke account te verwijderen.


6.2 - Mydentity B.V. behoudt zich het recht voor Mydentity en deze Gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, inclusief, maar niet beperkt tot, het in rekening brengen van kosten voor Mydentity of het wijzigen van de functionaliteit of het uiterlijk van Mydentity. Mocht Mydentity B.V. Mydentity of de Gebruiksvoorwaarden wijzigen, dan bent u gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te beëindigen en het gebruik van Mydentity te staken. Mydentity B.V. mag uw gebruik van Mydentity, de Gebruiksvoorwaarden of de Mydentity-service te allen tijde beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving.

7. Overige

7.1 - Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.


7.2 - Eventuele geschillen over deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechter die naar Nederlands recht bevoegd is.


7.3 - De Gebruiksvoorwaarden doen geen afbreuk aan uw dwingendrechtelijke rechten als consument.


​​​​​​​Laatste update 13 december 2017