Disclaimer

Het Mydentity-product is een product van Mydentity B.V. (‘Mydentity') (Kamer van Koophandel: 70857245) en is een geregistreerd merk. Mydentity verleent u hierbij toegang tot www.mydentity.com en eventuele subdomeinen, zoals app.mydentity.com (de ‘Website’) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Mydentity behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van de Website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen

Beperkte aansprakelijkheid

Mydentity spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Mydentity geeft hiervoor geen garanties en sluit hiervoor alle aansprakelijkheid uit. Door gebruik te maken van de website aanvaardt u deze uitsluiting van aansprakelijkheid.


Wijzigingen, type-, invoerfouten en/of fouten door technische onvolkomenheden op deze Website zijn voorbehouden. Wijzigingen in de voorwaarden en prijzen zijn voorbehouden. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Mydentity nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de Website en het Mydentity-product liggen bij Mydentity.


Niets van de Website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mydentity.


De door Mydentity verzamelde gegevens worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming.